De oudervereniging
Statutenwijziging Oudervereniging BS Leyenbroek september 2019
De volledige huidige statuten zijn in te lezen op de website van BS Leyenbroek.
 
 • Artikel 1 lid i: wijzigen in: Stichting Kindante of diens juridische opvolger. 
 • Artikel 1 lid m toevoegen: boekjaar: de jaarlijkse periode van 1 september tot en met 31 augustus 
 
 • Artikel 3 en 4, in zijn geheel, vervangen door: 
 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel 3 
De oudervereniging heeft tot taak: 
 1. Activiteiten te organiseren voor en door leerlingen, ouders en team 
 1. Te functioneren als eerste achterban en aanspreekpunt namens en voor de ouders 
 1. De belangen van ouders te behartigen bij de schoolleiding, medezeggenschapsraad en schoolbestuur 
 1. De  betrokkenheid van de ouders bij de school en de samenwerking tussen ouders, school en schoolbestuur te bevorderen 
 1. Een algemene bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school  
 
Artikel 4 
 
De oudervereniging is bevoegd: 
 1. Gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad over die zaken die de leerlingen en de ouders in het bijzonder aangaan 
 1. Naar schoolleiding en schoolbestuur op te treden als vertegenwoordiger van de ouders, zonder dat hierdoor aan hun individuele rechten en plichten tekort wordt gedaan 
 1. De in artikel 21 bedoelde geldmiddelen aan te wenden teneinde het in artikel 3 bedoelde te realiseren. 
 
 • Artikel 6. : 2e zin weglaten 
 
 • Artikel 7. toevoegen: sub e: Indien het jongste kind van het lid de school heeft verlaten en het lid derhalve geen kinderen meer heeft die leerling zijn van de school. 
 
 • Artikel 8: wijzigen in ten minste 3 en ten hoogste 11 leden 
 
 • Artikel 12 lid 3. wijzigen in: de oudervereniging maakt de ouders erop attent dat zij zich kandidaat kunnen stellen voor een functie. Kandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren. 
 
 • Artikel 14, 2e zin, moet worden verwijderd: ' vermits het betreffende lid tenminste 14 kalenderdagen tevoren hiertoe schriftelijk een verzoek bij de voorzitter heeft ingediend. 
 
 • Artikel 15. Na de eerste zin toevoegen: ' De functie van vervangend voorzitter is verenigbaar met de functie van secretaris of penningmeester'. 
 
 • Artikel 19 lid 5, tweede zin ( vanaf 'Datum...') verwijderen. 
 
 • Artikel 20 lid 1. wijzigen: Stemming over personen geschiedt in beginsel schriftelijk. 
Lid 4: "in functie zijnde"  moet worden gewijzigd in " ingeschreven". 
 
Artikel 22 lid b; wijzigen in " indien ouders geen lid willen worden danwel geen contributie hebben voldaan kunnen de kinderen van eerdergenoemde ouders na besluit van het bestuur hiertoe van deelname aan de activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd worden uitgesloten. 
 

 
#

Wij

Jij

Ik

De boom van de 7 gewoonten

Ik leer vanuit vertrouwen
Ik leer vanuit eigenaarschap
Leren leren, Leren leven
 1. Houd de zaag scherp

  Ik zorg dat ik in evenwicht blijf

 2. Creeer synergie

  Ik zoek naar noe we het samen kunnen doen

 3. Eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Ik luister voordat ik praat

 4. Denk win-win

  Ik zoek het voordeel voor iedereen

 1. Belangrijke zaken eerst

  Ik maak eerst de belangrijke taken en ga dan spelen

 2. Begin met het eind doel voor ogen

  Ik maak een plan

 3. Wees proactief

  Ik maak mijn eigen keuzes